تحقیقات پژوهشی
بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی

هدف از این پایان نامه بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان می باشد

دانلود بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی

توسعه تفكر ناب
اصول تولید ناب
مكانیزم های اجرای تولید ناب
مدل های تولید ناب
رابطه بین تولید ناب و عملکرد
رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت ها
پایان نامه رابطه بین تولید ناب و عملکرد
پایان نامه تولید ناب
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 918 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 212

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولید استان گیلان

 
 
 
 
چکیده 
تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان است تا از این طریق امکان کمک به بخش تولید کشور و استان در راستای تدوین استراتژی های مناسب در جهت بهبود عملکرد به ویژه در حوزه بازرگانی با نظر به اصول تولید ناب را فراهم نماید. تحقیق حاضر از نظر اجرا از نوع توصیفی شاخه همبستگی است. همچنین جامعه آماری، کلیه شرکت های تولیدی استان گیلان (با بیش از 20 پرسنل) می باشد که بر اساس آمارها در حدود 340 مورد برآورد گردیدند، جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان و کرجسی استفاده شد، که بر این اساس حجم جامعه نمونه 181 شرکت محاسبه گردید.
 
 ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضمن آن که روایی پرسشنامه نیز از طریق مشورت با اساتید و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت توصیف متغیرهای تحقیق از شاخص های توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، میانگین وزنی، انحراف معیار، واریانس و برای اثبات یا رد فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین میزان اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ابعاد تولید ناب در بخش های بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم های چند وظیفه ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه های اطلاعاتی عمودی با عملکرد بازرگانی شرکت های تولید استان گیلان نیز مثبت معنادار است. هم چنین بین ابعاد حذف اتلاف و سامانه تولید کششی تولید ناب با عملکرد بازرگانی شرکت های تولید استان گیلان رابطه مثبتی وجود ندارد.
 
 
 
کلید واژگان:
تولید ناب
عملکرد بازرگانی
حذف اتلاف
بهبود مستمر
میزان نواقص
تولید بهنگام
عدم تمرکز
یکپارچگی وظایف
تیم های چند  وظیفه ای
سامانه های اطلاعاتی عمودی
 
 
 
 
مقدمه
دو انقلاب در ابتدا و انتهای قرن بیستم رخ داده است .انقلاب آغازین ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید دستی و انقلاب پایانی ظهور ناب و خاتمه یافتن عصر تولید انبوه است. اكنون جهان در آستانه عصری جدید به سر می برد، عصری كه در آن دگرگونی شیوه ها ی تولید محصولات و ساخته های بشر چهره زندگی او را یكسره دگرگون خواهد كرد(Pettersen, 2009: 1) .
لازمه رقابت در دنیای کنونی بهره گیری از تمام فنون، ابزارها و ایده های جدید ناب  است. در نیمه دوم قرن بیستم، تولید کنندگان جهان با رقبایی جدید مواجه شدند که با نیمی از سرمایه و امکانات لازم، محصولات را با کیفیتی بهتر، تنوعی بیشتر و با قیمتی پایین تر به بازارجهانی عرضه می کردند. تولید ناب  در واقع شیوه تولیدی است که ضمن به کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، با هدف کاهش ضایعات  و حذف هر فعالیت بدون ارزش افزوده  شکل گرفته است.
 
 بر این مبنا تكنیك ناب با كمك مجموعه ابزارهای خود می‌تواند نقش بنیادینی در اصلاح و بهبود فرایندها داشته باشد(اسمعیلی گیوی، 1382: 51). تولید ناب یک سامانه کامل است و مبنای عملکرد این سامانه یک رابطه برد دو طرفه برای کلیه عناصر موجود در چرخه تولید ناب می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله 3
1-3) سؤالات تحقیق 6
1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-5) اهداف تحقیق 8
1-6) چارچوب نظری تحقیق 8
1-7) فرضیه های تحقیق 10
1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10
1-8-1) متغیر وابسته (عملکرد بازرگانی) 10
1-8-2) متغیرهای مستقل 11
1-9) قلمرو تحقیق 12
 
فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 14
2-2) تشریح مفهوم عملكرد 14
2-2-1) عملکرد بازار 15
2-2-2) عملكرد مالی 22
2-2-2-1) نرخ بازگشت دارایی 23
2-2-2-2) سهم بازار 23
2-2-2-3)  رشد فروش 28
2-3) تشریح تولید ناب 38
2-3-1) تولید ناب و تولید چابک 49
2-3-2) چالش های توسعه تفكر ناب 53
2-3-3)راهبردهای سازمانی توسعه تفكر ناب 53
2-3-4) راهبردهای فراسازمانی توسعه تفكر ناب 55
2-3-5) اصول تولید ناب 56
2-3-6) مكانیزم های اجرای تولید ناب 67
2-3-7) مدل های تولید ناب 69
2-4) پیشینه تحقیق 72
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 80
3-2) فرآیند تحقیق 80
3-3) روش تحقیق 80
3-4) جامعه و نمونه آماری تحقیق 81
3-5) روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات 81
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه 82
3-6-1) روایی پرسشنامه 82
3-6-2) پایایی پرسشنامه 82
3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 84
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1) مقدمه 86
4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان 87
4-3) توصیف آماری متغیر های تحقیق 90
4-4) آزمون فرضیه ها 101
4-4-1) فرضیه اصلی 103
4-4-2) فرضیه های فرعی 104
 
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادهای تحقیق
5-1) مقدمه 112
5-2) نتیجه گیری 112
5-2-1) نتایج حاصل از توصیف متغیرها 112
5-2-2) نتایج آزمون فرضیه ها 118
5ـ3) پیشنهادات 123
5ـ4)  محدودیت های تحقیق 127
منابع و ماخذ 128
پیوست ها 134
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2-1) تفاوت های عمده تولید ناب و تولید انبوه 44
جدول 2-2) تفاوت های تولید ناب و چابک 51
جدول 2-3) مقایسه ویژگی های زنجیره ناب و چابک 52
جدول 3-1) شیوه امتیازدهی طیف لیکرت 82
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ منغیرها 83
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 87
جدول4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سن 88
جدول4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات 89
جدول 4-4) توصیف متغیر حذف اتلاف 90
جدول4-5) توصیف متغیر بهبود مستمر 91
جدول4-6) توصیف متغیر نواقص صفر 92
جدول 4-7) توصیف متغیر تولید بهنگام 93
جدول4-8) توصیف متغیر سامانه تولید کششی 94
جدول4-9) توصیف متغیر تیم های چند وظیفه ای 95
جدول4-10) توصیف متغیر عدم تمرکز 96
جدول4-11) توصیف متغیر یکپارچگی 97
جدول 4-12) توصیف متغیر سامانه اطلاعات عمودی 98
جدول4-13) توصیف متغیر تولید ناب (متغیر مستقل) 99
جدول4-14) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی (متغیر وابسته) 100
جدول4-15) آزمون توزیع نرمال متغیرها 102
جدول4-16) ضریب هبستگی بین اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی 103
جدول4- 17) آزمون رگرسیون بین اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان 103
جدول4-18) ضریب هبستگی بین حذف اتلاف و عملکرد بازرگانی 104
جدول4-19) ضریب هبستگی بین بهبود مستمر و عملکرد بازرگانی 105
جدول4-20) ضریب هبستگی بین نواقص صفر و عملکرد بازرگانی 105
جدول4-21) ضریب هبستگی بین تولید بهنگام و عملکرد بازرگانی 106
جدول4-22) ضریب هبستگی بین سامانه تولید کششی و عملکرد بازرگانی 107
جدول4-23) ضریب هبستگی بین تیم های چند وظیفه ای و عملکرد بازرگانی 107
جدول4-24) ضریب هبستگی بین عدم تمرکز در مسئولیت ها و عملکرد بازرگانی 108
جدول4-25) ضریب هبستگی بین یکپارچگی و عملکرد بازرگانی 109
جدول4-26) ضریب هبستگی بین سامانه اطلاعات عمودی و عملکرد بازرگانی 109
جدول 5-1) سازه های مربوط به متغیر حذف اتلاف 112
جدول 5-2) سازه های مربوط به متغیر بهبود مستمر 113
جدول 5-3) سازه های مربوط به متغیر نواقص صفر 114
جدول 5-4) سازه های مربوط به متغیر تولید بهنگام 114
جدول 5-5) سازه های مربوط به متغیر تیم های چند وظیفه ای 115
جدول 5-6) سازه های مربوط به متغیر عدم تمرکز 116
جدول 5-7) سازه های مربوط به متغیر یکپارچگی 116
جدول 5-8) سازه های مربوط به متغیر سامانه اطلاعات عمودی 117
جدول 5-9) سازه های مربوط به متغیر عملکرد بازرگانی 118
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل 2-1) مدل تعاملی بازاریابی و فروش 30
شکل 2-2) مدل مفهومی پیكره بندی بازاریابی و فروش 31
شکل 2-3) شبكه تامین در تولید انبوه 41
شکل 2-4) شبكه تامین در رویكرد ناب 42
شكل2-5) گام‌های یكپارچه سازی زنجیره تامین ناب 43
شکل 2-6) پیاده سازی مدل درخت حقیقت جاری برای ترکیب عرصه ناب و چابک 50
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار 1-1) مدل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 9
نمودار 2- 1) مولفه ها و زیرمولفه های ارزیابی 72
نمودار 4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان 87
نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 88
نمودار4-3) نمودار میله ای سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 89
نمودار4-4) نمودار میله ای متغیر حذف اتلاف 90
نمودار4-5) نمودار میله ای متغیر بهبود مستمر 91
نمودار4-6) نمودار میله ای متغیر نواقص صفر 92
نمودار4-7) نمودار میله ای متغیر تولید بهنگام 93
نمودار4-8) نمودار میله ای متغیر سامانه تولید کششی 94
نمودار4-9) نمودار میله ای متغیر تیم های چند وظیفه ای 95
نمودار4-10) نمودار میله ای متغیر عدم تمرکز 96
نمودار4-11) نمودار میله ای متغیر عدم یکپارچگی 97
نمودار4-12) نمودار میله ای متغیر سامانه اطلاعات عمودی 98
نمودار4-13) نمودار میله ای متغیر تولید ناب (متغیر مستقل) 99
نمودار4-14) نمودار میله ای متغیر عملکرد بازرگانی 100
 
 
 

دانلود بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدیتاريخ : سه شنبه 19 دی 1396 | 16:18 | نویسنده : مهندس جعفری |